"ADEPT"
...OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW... WROCŁAW

 
Wymagania

 1. Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:
  • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • zgodę rodziców- jeżeli jest wymagana;
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.

 2. Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (nr PKK) oraz numer identyfikujący, z którym należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

 3. Po zakończeniu szkolenia, WORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz numeru PESEL.

 

Szkolenie i nauka jazdy obejmuje:
 • 30 godzin zajęć teoretycznych w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy, (1 godz. = 45 min.), zakończonych egzaminem wewnętrznym na zasadach egzaminu państwowego.
 • 30 godzin zajęć praktycznych w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy, (1 godz. = 60 min.), prowadzonych na placu manewrowym, a także w ruchu drogowym i zakończonych egzaminem wewnętrznym na zasadach egzaminu państwowego.
 • podczas zajęć praktycznych osoba szkolona zobowiązana jest do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Osoby, które rozpoczęły szkolenie przed 19.01.2013r., bądź uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przed 19.01.2013r. zgłaszają się bezpośrednio do WORD w celu wyznaczenia terminu egzaminu.

Termin egzaminu Klient ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Dziale Obsługi Klienta (DOK). Można z niego zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%
- Podstawa prawna -
rozporządzenie MT,BiGM z dnia 9 kwietnia 2013r. poz. 476 - zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

W DOK osoba zdająca otrzymuje wydruk(Zaświadczenie), w którym zapisane są jej dane osobowe, a także data i godzina egzaminu oraz kategoria prawa jazdy, o którą się ubiega.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie osobiście w Dziale Obsługi Klienta (DOK) wymaganych dokumentów.Adres WORD`u:

 

Ul. Łagiewnicka 12,

50-512 Wrocław

 

   Poczta elektroniczna:  
   Sekretariat WORD sekretariat@word.wroc.pl
   Dział Obsługi Klienta biuro@word.wroc.pl
   Dział Szkoleń szkolenia@word.wroc.pl
   Ważniejsze telefony:  
   Sekretariat WORD  /71/ 774-67-70
   fax  /71/ 774-67-99
   Dział Obsługi Klienta  /71/ 774-67-93
   Dział Szkoleń  /71/ 774-67-74
   Dział Egzaminowania  /71/ 774-67-76
   Dział Organizacji i Logistyki  /71/ 774-67-78
   Dział Finansowo - Księgowy  /71/ 774-67-83
   Godziny otwarcia:
   Dział Obsługi Klienta  Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.30
   Sekretariat WORD  Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00
  Płatność w WORD tylko kartą lub drukiem przelewu z potwierdzeniem opłaty. Brak okienka kasowego, gdzie można płacić gotówką.